KA4RRU 20 for 20 Qualifying Contests

20 for 20 Qualifying Contests
Year Contest Call Entry Class QSOs # Operators Points 20 for 20
2016  ARRL SS SSB  KA4RRU  Single Op HP  1,083  1,083 
2016  CQWW CW  KA4RRU  SOAB(A) HP  346  346 
2016  ARRL 160M  KA4RRU  SO Unlimited HP  689  689 
2016  ARRL 10M  KA4RRU  SO Mixed Unlimited HP  570  570 
2017  ARRL RTTY Round Up  KA4RRU  Single Op LP  1,177  1,177 
2017  NA QSO Party - January CW  KA4RRU  Single Op LP  686  686 
2017  NA QSO Party - January SSB  KA4RRU  Single Op LP  291  291 
2017  CQ160 CW  KA4RRU  Single Op Assisted HP  785  785 
2017  CQ WPX RTTY  KA4RRU  M/U HP  4,214  16  263 
2017  ARRL DX CW  KA4RRU  SO Unlimited HP  363  363 
2017  CQ160 SSB  KA4RRU  Single Op Assisted HP  42  42 
2017  NA QSO Party - February RTTY  KA4RRU  Single Op LP  54  54 
2017  CQ WPX SSB  KA4RRU  SO(A)AB HP  38  38 
2017  CQ WPX CW  KA4RRU  M/M HP  4,866  14  348